Currently Browsing: Prawa rodzicielskie

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Dowiedz się jakie mogą być konsekwencje utrudniania kontaktów z dzieckiem przez któregoś z rodziców. Najczęściej tego typu konflikt dotyczy małżonków znajdujących się w stanie separacji lub rozwodu.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

 Utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest sytuacją, w której jeden z rodziców w sposób rażący uniemożliwia spędzanie czasu drugiemu rodzicowi, który posiada prawo do kontaktów z dzieckiem. Zgodnie z art. 113 § 1 k.r. i o. kon­takty z dziec­kiem są kwestią nie­za­leżną od wła­dzy rodzi­ciel­skiej.Oznacza to, że rodzic, który ma prawo do kontaktów z dzieckiem a jednocześnie nie sprawuje bezpośrednio władzy rodzicielskiej nad małoletnim nie ma prawa decydować o wszystkich sprawach istotnych w życiu dziecka. Przywilej ten dotyczy rodzica lub opiekuna, który posiada moc prawną do opieki nad dzieckiem (zgodnie z orzeczeniem Sądu w tej kwestii). Kwestia utrudniania kontaktów z dzieckiem dotyczy również sytuacji, w której rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem w sposób bezprawny wydłuża czas kontaktu z dzieckiem lub widuje się z dzieckiem w terminach innych niż ustalone bez zgody rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem(posiadającego władzę rodzicielską).

Kodeks postępowania cywilnego a utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Zno­we­li­zo­wany kodeks postę­po­wa­nia cywil­nego okre­śla pro­ce­durę doty­czącą kontaktów rodzica z dziec­kiem. Wpro­wa­dzone prze­pisy szcze­gólny nacisk kładą na upraw­nie­nia rodzica, któ­remu utrud­niane są  kon­takty z dziec­kiem. Sąd może ustalić sposób kontaktów z dzieckiem na wniosek jednego z rodziców lub bliskich krewnych(np. dziadków czy rodziców chrzestnych). Sąd ustala w stosownym orzeczeniu zakres i czas kontaktów w sposó indywidualny. Na orzeczenie sądu wpływ mają różne przesłanki, zależne od indywidualnej specyfiki danego wniosku. Ponad to sąd może zobowiązać osobę, która po rozwodzie lub w czasie separacji sprawuje władzę rodzicielską do pokrycia kosztów podróży(przejazdu, przelotu) do drugiego z rodziców. Taki obowiązek może zostać orzeczony przez Sąd zarówno w stosunku do osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem jak i w stosunku do rodzica, który jest uprawniony do kontaktów z dzieckiem. Dodatkowo jeśli sytuacja tego wymaga Sąd może zasądzić również pokrycie kosztów podróży osoby towarzyszącej dziecku w jej czasie(jeżeli

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – konsekwencje

Postanowienie sądu regulujące kontakty rodzica z dzieckiem może być egzekwowane przymusowo, tak samo jak odebranie dziecka rodzicowi pozbawionemu władzy rodzicielska. Dodatkowo Sąd może nałożyć karę pieniężną na rodzica, który bezprawnie ogranicza drugiemu rodzicowi prawo do kontaktów z dzieckiem. Odebranie dziecka to jedynie ostateczność.

 

Problemy w małżeństwie? Zwróć się o pomoc do prawnika na www.bedelek.pl>>

 


Kary cielesne a prawo rodzinne

W jaki sposób zapisy prawa rodzinnego regulują stosowanie wobec dzieci kar cielesnych? Dowiedz się wszystkiego o stosowaniu kar cielesnych. Jaki wpływ kary cielesne mają na rozwój dziecka?

Kary cielesne w świetle prawa polskiego

W polskim prawie obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Zakaz stosowania kar cielesnych jest związany bezpośrednio z dbaniem o prawidłowy rozwój psychiczny i społeczny dziecka. Na podstawie wieloletnich badań i opracowań naukowych  na ten temat można dojść do wniosku, że kary cielesne mają zdecydowanie zły wpływ na rozwój dziecka. (więcej…)


Władza rodzicielska

Władza rodzicielska – jak można zdefiniować pojęcie władzy rodzicielskiej? Jakie są prawa i obowiązki rodziców względem dzieci? Na czym polega istota władzy rodzicielskiej i jakie dokumentu prawne regulują kwestie władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to najprościej mówiąc ogół praw i obowiązków rodziców względem swojego potomstwa. Właściwie odnosi się to do praw i obowiązków rodzica względem swoich małoletnich dzieci. Władza rodzicielska wiąże się z wychowaniem dziecka oraz sprawowaniem opieki na dzieckiem. Pojęcie władzy rodzicielskiej tyczy się również sprawy tzw. przedstawicielstwa ustawowego. Oznacza to, że rodzic jest prawnym reprezentantem dziecka w kwestiach związanych z prawem. (więcej…)


Prawo rodzinne

W jaki sposób możemy zdefiniować prawo rodzinne i czym w istocie jest prawo rodzinne? Jakie normy i regulacje prawne wchodzą w skład prawa rodzinnego?

(więcej…)


Ustalanie kontaktów z dzieckiem

Ustalanie kontaktów z dzieckiem to problem małżonków znajdujących się w stanie rozwodu lub będących w stanie separacji. Ustalanie kontaktów z dzieckiem może być powodem długotrwałego konfliktu, dlatego najczęściej kwestie kontaktów z dzieckiem ustalane są już na sprawie o rozwód (lub separację, jeśli sytuacja tego wymaga).  W innym wypadku bardzo możliwe jest, że małżonkowie nie mogli by dojść do porozumienia, co odbijało by się głównie na dziecku.

(więcej…)


« Starsze